Obchodné podmienky

stanovuje obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim (ďalej len VOP)
Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu:
Florentis, s.r.o. Nám. Priateľstva 2170/25, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika,
(na tejto adrese nie je predajňa ani sklad)

IČO: 53 028 678
DIČ: 2121222785
IČ DPH: SK2121222785
e-mail: info@kabelkynaj.sk
tel. číslo:  0908 305 358, 0905 924 981
FO zapísaná na OÚ Dunajská Streda č.ŽR:210-39458

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK89 0200 0000 0042 8091 5253
SWIFT kód: SUBASKBX

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia SOI
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01, Trnava 1
www.soi.sk

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci: Florentis, s.r.o. Nám. Priateľstva 2170/25, 929 01, Dunajská Streda, ktorý je zapísaný v živnostenskom registri na OÚ Dunajská Streda č.ŽR:210-39458, IČO: 53 028 678, DIČ: 2121222785, IČ DPH SK2121222785 (ďalej len predávajúci)
Kupujúci: je zákazník (spotrebiteľ), ktorý nakupuje tovar na diaľku prostredníctvom tohto internetového obchodu (ďalej len zákazník):
Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami.
Podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami.
Objednávka: záväznou objednávkou sa rozumie vyplnení a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru zákazníkovi.

3. Všeobecné ustanovenie

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.kabelkynaj.sk
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami
Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy.
Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu je katalógom tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

4. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy

Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke https://www.kabelkynaj.sk alebo telefonicky prostredníctvom tel.č.0905/924 981 – 0908/305 358. Pre objednávku nie je potrebné sa registrovať.
Kupujúci pri objednávke uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail.
Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu do 24 hodín odoslaný potvrdzujúci email, alebo potvrdená telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky, najneskôr do 30 dní, tovar expedujeme väčšinou do 2 dní.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a ihneď vrátiť mu už zaplatenú zálohu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim.
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udanie dôvodu až do okamihu, pokiaľ nie je potvrdené prijatie jeho objednávky. V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná, je kupujúci povinný zásielku prevziať. Objednávky je možné zrušiť telefonicky na tel.č.0908 305 358, alebo e-mailom info@kabelkynaj.sk, stačí uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

5. Kúpna cena

Všetky ceny za tovar a služby sú uvádzané vrátane DPH 20%. Akcia platia do vypredania zásob. Predávajúci je platcom DPH.
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6. Spôsob úhrady

Kupujúci má na výber z troch spôsobov úhrady :
– dobierkou
Platba prebehne v mieste odovzdaného tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby. Ako daňový doklad o zaplatení slúži kupujúcemu potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti a faktúra.
– vklad, prevod na účet
Kupujúci uhradí na účet predávajúceho cenu objednaného tovaru vrátane poštovného (ak sú účtované) na základe zálohovej faktúry.
– platba platobnou kartou

7. Dodanie  a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu tovarom.
Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je 1-7 pracovných dní od potvrdenia objednávky v závislosti na spôsobe platby, maximálna doba dodania je 30 dní zo zákona. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak nie je tovar na sklade, informujeme o tejto situácii zákazníka a dohodneme s ním.
Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý v momente, keď kupujúci alebo ním poverená osoba prevezme objednaného tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra  neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru

8. Doručenie tovaru

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.
Ceny jednotlivých druhov dopravy sú uvedené na stránke Doprava a platba.
Kupujúci dokončením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s vybraným spôsobom a cenou dopravy.
Pre tovar, ktorý kupujúci požaduje doručiť do inej krajiny než Slovenská Republika, budú kupujúcemu ponúknuté osobitné dopravné podmienky. Cenu dopravy mimo SR si môže kupujúci pred vytvorením objednávky overiť telefonicky alebo e-mailom u predávajúceho.

9. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Tovar na vrátenie nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy.
Predávajúci nepreberá vrátaný tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
Po splnení vyššie uvedených podmienok kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy celú sumu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu vráti kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou.
V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 9. týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

10. Reklamácie a záruka

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci dohodou s kupujúcim v súlade s právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný neodkladne písomne reklamovať u predávajúceho.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platného práva. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne použitie výrobku, nesprávne skladovanie, vady o ktorých bol kupujúci informovaný.
Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
Postup pri reklamácii:
a) Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii vopred telefonicky, e-mailom.
b) Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s kópiou faktúry ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu predávajúceho.
c) Do zásielky uvedie kupujúci dôvod reklamácie a poštová adresa kupujúceho.
Reklamácie musia byť vybavené čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený telefonicky alebo písomne.

11. Registrácia

Kabelkynaj.sj prijíma objednávku cez internetový obchod od registrovaných aj od neregistrovaných kupujúcich. K registrácii je nutné, aby kupujúci poskytol nasledujúce údaje: meno a priezvisko, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, telefónné číslo. Registrácia je možná aj počas objednania. Potvrdením registrácie môžete súhlasiť so zasielaním newsletterov. Odhlásenie z odberu newsletterov kupujúci môže kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@kabelkynaj.sk alebo pomocou odkazu. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na stránke www.kabelkynaj.sk sú dôverne a žiadnom prípade nebudú poskytované ďalším subjektom.

12. Zodpovednosť za správnosť údajov

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.kabelkynaj.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie produktov sú ilustračné, skutočná podoba produktu sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii v e-shope. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty.

13. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

14. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@florentis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uverejnené na stránke ministerstva hospodárstva SR.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

15. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si  obchodné podmienky predávajúceho prečítal a súhlasí s ich znením. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmenené podmienky sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.05.2020

Pravidlá ochrany súkromných údajov
Ochrana osobných údajov, súbory cookies a  bezpečnosť na stránke kabelkynaj.sk
Je pre nás dôležité, aby ste sa pri nakupovaní na florentis.sk cítili bezpečne. Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu kabelkynaj.sk/ sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ”). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu na kabelkynaj.sk v rámci internetovej predajne, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
1.  Informácie, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom:
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné, pokiaľ chcete uzatvoriť kúpnu zmluvu. Tieto osobné údaje uložíme bezpečným spôsobom a sú dostupné iba oprávneným osobám. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú správne.
2.  Informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prihlásením na odber nášho newsletteru alebo s registráciou:
Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod https://www.kabelkynaj.sk/, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii.
Ak máte záujem odoberať náš newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas, t.j. prihlásili sa na jeho odber. Pri prihlasovaní na odber Vás prosíme, aby ste poskytli svoje krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newsletteru súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety. Tieto osobné údaje spracúvame pre účely zasielania obchodných informácií, t.j. newsletteru. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu spôsobom uvedeným nižšie. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Súhlas s odberom newsletteru môžete odvolať kliknutím na odkaz v päte e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newsletteru.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
3. Použitie cookies a iných podobných technológií:
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosieľa váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky.
Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania používateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Tieto údaje sú anonymné, agregované a nepoškodzujú vaše zariadenie. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Tieto štatistiky neobsahujú osobné údaje.
Kvôli niektorým funkciám na našich stránkach používame cookies tretej strany. Jedná sa najmä o videá (YouTube) a ďalšie sociálne médiá.
Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.
Ako chránime vaše osobné údaje?
Na zaistenie vašej identity používame certifikát servera (tiež známy ako digitálny certifikát) a Secure Sockets Layer. (SSL) na šifrovanie dátových prenosov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@florentis.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
V Dunajskej Strede dňa 01.05.2020

Florentis, s.r.o.
Nám. Priateľstva 2170/25
929 01 Dunajská Streda
Tel. č. 0905 924 981
Adresa pre výmenu, vrátenie tovaru a reklamácie:
Tovar zasielajte poštou na adresu:
Florentis, s.r.o.
Nám. Priateľstva 2170/25
929 01 Dunajská Streda
Vrátený balík na dobierku nepreberáme.
Do emailu uveďte stručný popis vrátenie alebo výmenu tovaru, faktúra nie je potrebná poslať.
Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, originálne zabalený.
Pri výmene tovaru je nutné vytvoriť si novú objednávku.
Pri výmene tovaru si účtujeme prepravu:
2,4 € pri zaslaní balíka prostredníctvom Zásielkovňa
3,9 € pri zaslaní balíka prostredníctvom GLS
V prípade nesplnenia niektorej s vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenia od kúpnej zmluvy.